Feeds:
Wpisy
Komentarze

Syjon-znaczenie

Cytat:
Mi 4:2 bw „I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu!”


To byli prorocy,starego przymierza,oni przepowiadają przyszłość ze swojego czasu,ale tym słowom prawdę,czy poprawne zrozumienie nadaje Jezus,który przez swoich Apostołów uczył.
Do Heb.12;18.
”Wy nie podeszliście bowiem do góry,której można dotknąć.’

Ap.Paweł opisuje zdarzenie z czasu Mojżesza,pisze o górze ”o płonącym ogniu,mroku,ciemności i burzy”.
21w.
”A tak straszne było to zjawisko,iż Mojżesz powiedział.Jestem przerażony i drżący.”
Apostoł przeciwstawia tamtej górze inną górę.
22w.
”Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego,do Jeruzalem niebieskiego,i do niezliczonej rzeszy aniołów,do uroczystego zgromadzenia.”

Wierzący,bo o nich pisze Paweł,oraz Piotr są związani z góra Syjon,gdzie symbolicznie budowana jest świątynia,dlatego jesteśmy żywo nią zainteresowani,chcąc być jej żywym kamieniem.
Czyż nie wiecie,że świątynią Ducha Św.jesteście?.- A więc gdziekolwiek jest człowiek żyjący w społeczności z Bogiem,przez zasługi Jezusa Chrystusa,czy też ”zbór”tam jest duchowa świątynia.

Tam trwa budowanie,tak jak był budowany ”przybytek” bez gwozdżi i młota,po cichu,praktycznie niezauważalnie.
Jeżeli,pojedziemy do Jerozolimy,to na Syjonie nie zobaczymy,tej świątyni,ona nie ma znaczenia fizycznego,wypełnienie tego przekazu jest wyłącznie duchowe. A przecież wierzymy w jej istnienie.

Pamiętamy proroctwa zapowiadające przyjście ”Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel,i odwróci bezbożność od Jakuba” lub ”Z Syjonu wyjdzie Zakon,a słowa Pana z Jeruzalem.”Z jakiego Syjonu oraz jakiego Jeruzalem to się stanie,tłumaczą to mężowie Boży w Nowym Testamencie.
Poprawność zrozumienia starotestamentalnych proroctw,daje w No.Przymierzu Jezus,lub daje wyjaśnienie ich przez Apostołów.
Nie zapominajmy proszę przesłania Jana-umiłowanego ucznia Jezusa,który już po w niebo wstapieniu udzielił mu wizji,które dotyczy,przyszłości,a szczególnie dotyczy Królestwa Jezusa.
To byli Apostołowie i prorocy Jezusa Chrystusa.

Jana.1-29.
Nazajutrz ujrzał Jezusa,idącego do Niego i rzekł.
Oto Baranek Boży,który gładzi grzechy świata.

Wszystko cokolwiek się stało,to przez Niego się stało.
Ale Jezus,który jako Syn Boży,staje się człowiekiem,ma wiele zadań do wykonania.
Jedno z nich to objawić Ojca,przestawić go ludziom,ich ludzkim językiem.

Jezus swoimi czynami,oraz historią swojego życia,to uczynił.
Ponownie 1Jan 4-9-zapisał.
W tym objawiła się miłość Boga do nas,iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat,abyśmy przezeń żyli.
Na tym polega miłość,że nie myśmy umiłowali Boga,lecz że On nas umiłował,i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

Zapisane słowa,należą niewątpliwie do jednego z najpiękniejszych przekazów No.Przymierza.Bo to ono przez swą treść,Boże objawienie,które do tego czasu nie było znane synom ludzkim,zostaje odkryte.
Boża miłość,dopiero teraz w Jezusie,jest objawiona.
To Bóg pochyla się nad historią rodzaju ludzkiego,historią wypełnioną cierpieniem i śmiercią,każdego człowieka,bez szans na jakikolwiek ratunek.
Jest to jednostronny akt działania ze strony Boga,bo na tym polega jego miłość,ze nie myśmy umiłowali Go,lecz,ze On nas umiłował.
Takiego człowieka jakim był-grzesznego.
Takie działanie nazywamy działaniem bezwarunkowym,miłością bezwarunkową..Nie którzy mogą określać to testamentem,ze wszystkim co wyraz ten znaczy.

Ale to bezwarunkowe działanie Boga jest częścią No.Przymierza i do niego należy.Ponieważ z bezwarunkowego Bożego działania,wypływa wszystko co już należy,do relacji człowieka z Bogiem.
Ten dar,prezent w postaci przebaczenia,zgładzenia grzechów,zawsze pozostanie jako Boże bezwarunkowe działanie,jednak z chwilą przyjęcia go przez adresata,nabiera charakteru,czy staje się warunkowe.
Ponieważ przyjęcie daru jest dobrowolne i wymaga aktu pokory i zrozumienia,aby go przyjąć.Wymaga działania ze strony człowieka.
Wymaga aktu wiary,oraz duchowego rozwoju.
A chrzest jest etapem świadomego,zawarcia przymierza z Bogiem.
Przymierza,które w każdym elemencie jest warunkowe.

Czyli,chcąc osiągnąć życie wieczne ze swojej strony musimy,przyjąć warunki tego przymierza.
Dlatego mamy Biblie podzielona na dwa przymierza,jedno cielesne,fizyczne,które zapowiada,wskazuje,oraz No.Przymierze,które jest wypełnieniem wszelkich obietnic i zapowiedzi,przymierze duchowe,które daje życie wieczne,w Jezusie.

W tym objawiła sie miłość Boga do nas,iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat,abyśmy przezeń żyli.

EMET-Napisał.

W [Ewangelii] wg Łukasza 22:20 czytamy: „To samo zrobił [Jezus – w. 14] z kielichem. Po posiłku paschalnym powiedział: „Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi, która ma być za was wylana.”.” [‘PNŚ/ZW’]. ‘Interlinia Vocatio’ we fragmencie: „[…] Ten — kielich — nowym przymierzem we — krwi mej, — za was wylewający_się.” [praca zbiorowa].
Fragment: „— nowym przymierzem we — krwi mej”, to w grece — ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου – trans.: < hē kainē diathēkē en tō aimati mou >; gdzie < hē > = rodzajnik; < kainē diathēkē > = ‘nowe przymierze’; rdzenny „aima” = ‘krew’. W hebrajskich wersjach przekładowych, mamy w stosownym fragmencie Łuk 22:20: הַכּוֹס הִיא הַבְּרִית הַחֲדָשָׁה בְּדָמִי הַנִּשְׁפָּךְ בַּעַדְכֶם׃ /trans. uproszcz.:/ < hakkos hi` habberith hachadhasza(h) bedhami hanniszpach ba´adhchem >; gdzie „habberith hachadhasza(h)” = „to_przymierze te_nowe”; // „bedhami” – widać człon „dhami” [od „dam” = ‘krew’; por. wyżej], zaś ‘be’ – przyimek [= „w; pod; na; przy; z; z powodu; aby; w postaci; gdy; podczas gdy” – jak u ‘Briksa’, str. 49].

Księgi od [Ewangelii] wg Mateusza do Objawienie dane Janowi w GRECE posiadają ‘na okładce’ nazwę taką, jak to i fraza z wg Łukasza 22:20 – ‛H KAINH ΔΙΑΘΗΚΗ, trans.: HĒ KAINĒ DIATHĒKĒ = TO NOWE PRZYMIERZE.

Bóg w tym przymierzu [NOWYM]  Objawia się w sposób uniwersalny,Jego przesłanie jest skierowane do wszystkich ludzi na świecie,na jednakowych warunkach.
Nie ma w nim wyróżnień narodowych,pozycji społecznej,czy jakichkolwiek innych.
Rzym.10-12.
Nie masz bowiem różnicy,między Żydem czy Grekiem,gdyż jeden jest Pan wszystkich,bogaty dla wszystkich,,którzy go wzywają.
Każdy bowiem,kto wzywa imienia Pańskiego zbawiony będzie.

W Jezusie,nie ma podziałów w każdym wymiarze.
Gal.3-28.
Nie masz Żyda ani Greka,nie masz niewolnika ani wolnego,nie masz mężczyzny ani kobiety,albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
Jedynym pośrednikiem tego przymierza między Bogiem a ludzkością,jest J.Chrystus.
1.Tym.2-5.
Albowiem jeden jest Bóg,jeden tez pośrednik,między Bogiem i ludzmi,człowiek Chrystus Jezus,który siebie samego,złożył,jako okup za wszystkich,aby o tym świadczono we właściwym czasie.

Przez ten akt,objawił miłość Ojca,która nie była znana,wcześniejszym pokoleniom,ale w Jezusie została objawiona.
1Jan.4-9
W tym objawiła się miłość Boga do nas,iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat,abyśmy przezeń żyli.
Na tym polega miłość,że nie myśmy umiłowali Boga,lecz że On nas umiłował,i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

W tym przymierzu pojednanie miedzy Bogiem a człowiekiem ma dwa etapy,wiek ewangeliczny,oraz okres 1000-lat,jako czas naprawy świata.
Jest to piękne przesłanie,poprzez zapowiedzi prorocze,które dotyczą,również przyszłego czasu,kiedy te obietnice,praktycznie zostaną zrealizowane.
Pozdrawiam.

Dlaczego tak.

Ew.Jana.8.
42 Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.

Dlaczego Izraelici nie przyjęli Pana Jezusa.?

Ten tekst daje odpowiedz na to pytanie.Służyli oni innemu ojcu – Bogu niż Jezus.
Dlatego nie rozumieli mowy Jezusa i nie miłowali Go.A On przyszedł z nieba,a Ojcem jego był/jest Stwórca nieba i ziemi,oraz wszelkich rzeczy.
W całej historii tego narodu były tylko krótkie momenty,kiedy oddawali oni hołd prawdziwemu Bogu,częściej jednak mieli Diabła za Boga i realizowali oni jego wolę.
Zabijali proroków,których przysyłał Stwórca – Bóg,który zawarł przymierze z tym ludem,a w końcu zabili Jezusa.
Dlatego w historii spotkały ich takie losy jakich jesteśmy obserwatorami.
Przed śmiercią Jezus prorokował – zapowiadał ich całkowity upadek,oraz upadek świątyni,np.Ew.Mat.24-roz.

Osobista wielowiekowa pycha, zło,które czynili,składali oni ofiary z ludzi,dzieci,oraz kłamali ,zabijali,postępowali gorzej od od okolicznych narodów,wszystko to było służbą dla Diabła,o czym pisali prorocy.
Wszystko to spowodowało całkowite,narodowe odrzucenie od Stwórcy,oraz wielowiekowy proces karania.
Również Ap.Paweł wypowiedział o nich takie słowa.
1.Tes.2;15-16.
Którzy Pana Jezusa zabili i proroków i nas prześladowali i Bogu się nie podobają i wszystkim ludziom są przeciwni.
a żeby dopełnić miary grzechów swoich,przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści.
Ale gniew Boży spadł na nich na dobre.

Od czasów Jezusa Chrystusa,szczególnie od czasu zesłania ducha św.sposób oddawania hołdu i czci prawdziwemu Bogu zmienił się całkowicie.
Jezus do Samarytanki powiedział.
Ew.Jana.4-20.
Lecz nadchodzi godzina i teraz jest,kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie,bo i Ojciec takich szuka,którzy by mu tak cześć oddawali.
Bóg jest duchem,a ci którzy Mu cześć oddają,winni mu ją oddawać w duchu i prawdzie.

Jezus powiedział wyraznie nie w Jerozolimie,ani w innych miejscach kuli ziemskiej tylko w duchu i prawdzie.

Znaczy to że nie przez ceremonie religijne,tradycje,czy też jakiekolwiek inne fizyczne wyrazy.

Ktokolwiek więc,szuka społeczności z Bogiem i zbawienia,nie znajdzie go w nich,wliczają sie też w to fizyczne tradycje St.Przymierza.
Ponieważ w Jezusie stały się one tylko cieniem i obrazem,a pełnia rzeczywistości należy do Jezusa,w duchu i prawdzie.
Piękno ewangelicznego przesłania polega na tym,że przesłanie to jest skierowane do wszystkich narodów,ludzi bez wyróżnien narodowych,czy jakichkolwiek innych.
Wszyscy mogą przyjść do Jezusa i z Bożej łaski przez wiarę przyjąć dar zbawienia,tylko potrzeba przyjąć ten dar i zgodnie z obietnica stać się dziećmi Abrahama.

 

Kontynuacja stosunku Ap.Jana,najbliższego ucznia Jezusa do Izraela – Żydów,a dokładnie pokolenia Judy,ponieważ już w czasach Pana Jezusa,11-pokoleń Izraela nie było,byli oni w takim stopniu rozproszenia i zasymilowaniu,że nie można już było ich gdzieś zidentyfikować.
Apokalipsa Jana.2 – 8.
A do Anioła zboru w Smyrnie napisz.To mówi pierwszy i ostatni,który był umarły a ożył.
Znam ucisk Twój i ubóstwo,lecz tyś bogaty,i wiem ze bluznią tobie ci,którzy podaja się za Żydów,a nimi nie są,lecz są synagogą szatana.

7 – zborów do których było skierowane słowo zachęty i upomnienia,istniały one fizycznie,ale tez przez wielu badaczy tego przedmiotu, symbolizuja one siedem okresów,prawdziwego Kościoła w czasie wieku ewangelicznym.

Zapis Jana,a pamiętejmy że było to objawienie Jezusa,dane temu człowiekowi,które zapisał.
W Smyrnie ci którzy podawali się za Zydów,przesladowali uczni Jezusa,powiemy nic nowego,bo czynili to oni wobec Jezusa,oraz pierwszych jego uczni,mieli oni za cel fizyczne wyeliminowanie uczni Jezusa wraz z ich nauczaniem.
Ale Jan zapisał oni nie są Zydami,tylko sa synagogą szatana.
Ponownie bardzo mocny zarzut pod adresem synagogi i Zydów.

Często słyszymy, że naród Żydowski ciągle jest narodem wybranym,niezależnie od tego jak postepują.

I tutaj powinniśmy wstawić pytanie przez kogo są wybrani?,jak Jezus przez Jana ponownie przekazuje,są synagogą szatana.
Jeżeli tak,to czy są oni wybrani przez szatana,kiedy realizują jego wolę? ważne pytanie.

Dzisiaj żyjemy już w 21 – wieku i często zadajemy sobie pytanie,jakie sa przewidziane,przepowiedziane przez No.Przymierze wydarzenia,które dotyczą czasów nam współczesnych,oraz przyszłości,w świetle tego o czym piszemy.
Czy powinniśmy się bać nadchodzących wydarzeń,?
Lub czy jesteśmy w jakiś sposób przygotowani na nie,chociażby mentalnie.?

Pozdrawiam.